ES豬小教室: 08

💡【ES豬🐷小教室】📝
🐷⚡️: 你知唔知綠色基金同埋綠色債券係咩嚟架?

💰綠色基金:
綠色基金係專注於推動環境可持續性公司或項目的投資基金。呢啲基金可以包括來自可再生能源、能效管理、廢物管理、水資源管理和其他環保活動的公司的股票、債券或其他金融資產。

💵 綠色債券:
綠色債券係用於籌集資金以支持具有環境效益的項目的固定收益證券。綠色債券的收益專門用於促進環境可持續性的項目,例如可再生能源、能效管理、清潔水和可持續農業。

🐷: 綠色基金同埋綠色債券對環境有咩好處呀?
💰綠色基金可以促進環境保護同埋支持可持續發展,投資於綠色基金有機會得到更高回報!

💵而購買綠色債券可以支持可持續發展,緩和氣候變化!

🌱🐷: 有冇一啲常見既綠色基金同埋綠色債券嘅例子呀?
💰綠色基金:
iShares Global Clean Energy ETF
Pax Global Environmental Markets Fund
💵綠色債券:
世界銀行綠色債券
蘋果公司綠色債券

加入ZERO2,成為本地可持續發展既小戰示,透過我哋ZERO做環保任務,賺取積分並獲得獎賞,共同打造可持續發展嘅香港!讓本地生活成為常態!♻️