ES豬小教室: 04

💡【ES豬🐷小教室】📝

🚀各位地球英雄,聯合國17項永續發展目標(SDGs)大家都聽過啦,你哋對佢嘅了解有幾多呢?
等我同大家講解一下啦!
🌎為咗喺呢個社會上建造一個更好嘅未來,聯合國制定了17項可持續發展目標(SDGs),目的是令地球變得更幸福健康。
唔好以為唔關你事呀!呢個目標宗旨係為希望每個人都有足夠食物、乾淨水源,實踐可持續發展。
🐷: 呢啲目標關於咩架?
由所有聯合國會員國採納,確保到2030年社會可以變得和平與繁榮。
具體目標就係通過SDG指數(各國的成績單)嚟量度每個會員國的進展。
🐷: 點樣可以幫助香港達成SDG目標並從中受惠呢?
立即完成我們ZERO2零活易應用程式上各項環保任務,並累積減碳量去追蹤你嘅進展。你嘅努力唔單止對環境產生正面影響,仲會為你嘅社區創造可持續嘅影響。
最後,ES🐷有重要嘅事情宣佈!📢
就係……
🏅🏅ZERO2已獲得聯合國氣候行動(目標13)SDG成就獎!👏👏
大家準備迎接一個更和平、更繁榮嘅香港,與ZERO2零活易一齊邁向更美好嘅未來吧!